Category Archives: TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

9 BÍ QUYẾT THU HỒI NỢ

Dưới đây là 9 bí quyết theo gợi ý của Luật Đồng Thắng để hạn chế sự trây ỳ thanh toán của các khách hàng: Phải có một mẫu hợp đồng hoàn thiện, rõ ràng, đúng, đủ về pháp lý, các giấy tờ về bàn giao hàng/thực hiện hoàn thành các công việc được ký […]

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần mới nhất – luatdongthang

Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác hoặc chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông của công ty. Khi tiến hành chuyển nhượng cổ phần, cổ đông cần phải biết những lưu ý pháp lý liên quan. 1. Tự do chuyển nhượng cổ phần Cổ đông […]

Lương tối thiểu vùng của 63 tỉnh, thành phố từ 01/01/2020

Chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng 2020, Luật Đồng Thắng gửi đến quý khách hàng Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng của 63 tỉnh, thành phố từ 01/01/2020 như sau: STT Tỉnh/thành phố trực thuộc TW Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Vùng Lương tối thiểu (Đồng/tháng) 01 Hà […]

Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Theo Thông tư, khi được cấp có thẩm quyền giao thực hiện hoạt động công vụ, công chức có trách nhiệm:Mặc trang phục, đeo biển hiệu, phù hiệu, cấp hiệu theo đúng quy định; thực hiện đúng nhiệm vụ, công vụ được giao hoặc phân công; ghi sổ Nhật ký công tác trước khi thực […]

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ THỦ TỤC VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và […]

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành […]