Chi từ thiện được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp như sau:“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếCác khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:2.33. Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện (trừ các khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn nêu tại điểm 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 Khoản 2 Điều này).”

Như vậy, các khoản chi ủng hộ địa phương, ủng hộ các tổ chức xã hội, các đoàn thể và chi từ thiện không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục thiên tai, làm nhà tình nghĩa … có thể được trừ nếu đảm bảo các yêu cầu sau:

– Đúng đối tượng theo quy định đối với từng trường hợp và được tài trợ trực tiếp hoặc thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

– Có Hồ sơ xác định khoản tài trợ: Biên bản xác định khoản tài trợ (có chữ ký của đại diện nhà tài trợ, chữ ký của người nhận tài trợ); hóa đơn mua hàng hóa (nếu tài trợ hiện vật), chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền) và văn bản khác tùy trường hợp tài trợ cụ thể.

Ví dụ: Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết bao gồm: Biên bản xác định khoản tài trợ theo mẫu 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này (có chữ ký của đại diện nhà tài trợ, chữ ký của người nhận tài trợ hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ); Văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo); hóa đơn mua hàng hóa (nếu tài trợ hiện vật), chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Bạn tham khảo thêm bài viết: Các mức đóng thuế môn bài năm 2020 đối với doanh nghiệp

Tư vấn miễn phí 24/7 – Hotline: 0943 092 886

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.